Heteroforia wertykalna i horyzontalna do bliży. Porównanie okularów gotowych i recepturowych wykonywanych w salonie optycznym

włącz .

OPTYKA 1/2021

Heteroforia wertykalna i horyzontalna do bliży. Porównanie okularów gotowych i recepturowych wykonywanych w salonie optycznym

Autorzy:

MGR DARIA BĄK1, DR MED. MAŁGORZATA SEREDYKA-BURDUK2

1 Studenckie Koło Naukowe Progres przy Klinice Okulistyki i Optometrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
2 Katedra Chorób Oczu Klinika Okulistyki i Optometrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Streszczenie

Cel: Przedmiotem przeprowadzonych badań była ocena wartości heteroforii horyzontalnej i wertykalnej do bliży w okularach wykonanych w salonie optycznym oraz w okularach gotowych. Celem głównym było zweryfikowanie, czy okulary recepturowe oraz gotowe wpływają na ustawienie oczu, a jeśli je zmieniają, to w jakim stopniu.