Optyka - Nauka

Optyka-Nauka

Optyka-Nauka

Ryszard Naskrecki

Prof. dr hab. RYSZARD NASKRĘCKI, Wydział Fizyki,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Redakcja „Optyki”, realizując postulaty środowisk akademickich oraz organizacji reprezentujących środowiska optyków i optometrystów (KRIO, PTOiO, ŚKAOOiO), rozpoczyna wydawanie działu Optyka – Nauka. To bezprecedensowe przedsięwzięcie ma na celu umożliwienie publikacji oryginalnych wyników badań naukowych przede wszystkim studentom, doktorantom oraz młodym pracownikom nauki.

Potrzeby

W Polsce bezsprzecznie potrzebny jest profesjonalnie wydawany periodyk, który publikowałby teksty naukowe z szeroko rozumianego obszaru nauki o widzeniu i optometrii. Jest bowiem oczywiste, że ważnym elementem składowym kształcenia akademickiego na poziomie magisterskim oraz doktorskim jest konieczność prowadzenia badań naukowych. Ich wyniki, będące często elementem składowym realizowanych projektów badawczych, publikowane są zwykle w mniej lub bardziej renomowanych czasopismach naukowych (prawie wyłącznie anglojęzycznych). 

W efekcie wyniki tych badań docierają do wąskiej grupy odbiorców, zazwyczaj specjalistów w danej dziedzinie. Z tych też powodów istnieje ogromna potrzeba utworzenia platformy publikacyjnej, która przeznaczona byłaby dla studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki. Publikowane w języku polskim wyniki pracy badawczej tej grupy autorów mogą stanowić interesującą lekturę dla szerszej grupy czytelników, a dla samych autorów być swoistym poligonem naukowej publicystyki. Każda bowiem dziedzina, której rozwój oparty jest o kształcenie akademickie, potrzebuje środowiskowych lub branżowych periodyków, które z jednej strony monitorują postęp naukowy, z drugiej zaś pełnią ważną rolę edukacyjną i popularyzatorską. Nauka o widzeniu i optometria w Polsce w pełni zasługują na wydawany w języku polskim, profesjonalny, naukowy periodyk, a dział Optyka – Nauka może w ogromnym stopniu (przy dobrej współpracy całego środowiska) te potrzeby zaspokoić.Dział Optyka – Nauka publikować będzie wyłącznie oryginalne prace naukowe, nigdzie wcześniej niepublikowane. Wyjątek stanowić mogą jedynie artykuły przeglądowe lub recenzje książek naukowych. 

Artykuły powinny być pisane językiem naukowym, lecz zrozumiałym dla nie-specjalistów w danej dziedzinie. Wszystkie publikowane artykuły będą recenzowane przez specjalistów spoza jednostki macierzystej instytucji naukowej autorów.

Publikacja naukowa

Za publikację w branżowym dwumiesięczniku Gazeta OPTYKA przyznawanych jest 5 punktów naukowych.

Publikację naukową stanowi najczęściej artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym (lub książce), spełniający określone, najczęściej ściśle zdefiniowane kryteria poprawności naukowej. Artykuł naukowy powinien opisywać oryginalne badania naukowe, dyskutować uzyskane wyniki oraz wskazywać wynikające z nich wnioski. Dopuszczalny jest także przeglądowy charakter artykułu naukowego, który przytacza i analizuje materiał badawczy zawarty we wcześniej opublikowanych pracach (często innych autorów). Każda publikacja naukowa przed ukazaniem się drukiem przechodzi proces recenzowania, który stanowi podstawę oceny merytorycznej artykułu. Ocena taka pozwala podjąć decyzję o akceptacji przesłanego tekstu do druku lub o odrzuceniu publikacji. Może zawierać także sugestie dla autorów co do konieczności wprowadzenia korekty merytorycznej lub edytorskiej.

Przyjmując (akceptując) pracę do druku, wydawca nabywa na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do wydrukowanych prac (w tym prawo do wydawania drukiem i/lub publikacji elektronicznych, w tym w Internecie). Należy także zaznaczyć, że autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść publikowanych artykułów zgodnie z zasadami odpowiedzialności cywilnej.

Wymogi dotyczące przygotowania manuskryptu

Rada programowa

Rada programowa

Nad merytorycznym poziomem nadsyłanych do druku prac czuwać będzie Rada Naukowa dodatku Optyka – Nauka w składzie:

Ryszard Naskrecki Robert Iskander Henryk Kasprzak 02
Prof. dr hab.
RYSZARD NASKRĘCKI
(Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu)
Dr hab. inż.
D. Robert ISKANDER
(Politechnika Wrocławska)
Prof. dr hab.
HENRYK KASPRZAK
(Politechnika Wrocławska)

 

Andrzej Kowalczyk Marek Kowalczyk Bogdan Miskowiak 02
Prof. dr hab.
ANDRZEJ KOWALCZYK
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu)
Dr hab.
MAREK KOWALCZYK-
HERNANDEZ

(Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab.
BOGDAN MIŚKOWIAK
(Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu)

 

ANNA MARIA AMBROZIAK
Dr n. med.
ANNA MARIA AMBROZIAK
(Centrum Okulistyczne Świat Oka,
Uniwersytet Warszawski)

Rada korzystać będzie także z pomocy zewnętrznych recenzentów.

 

Wymogi dotyczące przygotowania manuskryptu

Przesłany manuskrypt powinien zawierać:

1. Tytuł

2. Imiona i nazwiska oraz afiliacje wszystkich autorów

3. Krótkie streszczenie całości w języku polskim i angielskim (każde nie więcej niż 200 słów)

4. Tekst właściwy podzielony śródtytułami na cztery części (wstęp, materiał i metody, wyniki z dyskusją, wnioski) i kończący się spisem cytowanej literatury (nie więcej niż 15 pozycji według kolejności cytowania w pracy i według wzoru: nazwiska autorów, tytuł pracy, tytuł czasopisma, rok wydania, numer strony początkowej).

5. W przypadku pracy zawierającej wyniki badań na ludziach, zgodę komisji bioetycznej na takie badania.

 

Prace powinny być przygotowane:

1. Starannie

2. Zgodnie z zasadami pisowni polskiej, ze szczególną dbałością o komunikatywność i polskie nazewnictwo

3. Ilustracje powinny być numerowane i podpisane oraz załączone w oddzielnych plikach graficznych (JPG, TIF i EPS – redakcja NIE PRZYJMUJE plików CDR), o rozdzielczości 300 dpi i podstawie minimum 10 cm.

4. Całkowita objętość manuskryptu nie powinna przekraczać w przypadku prac oryginalnych oraz artykułów przeglądowych 20 tys. znaków (bez spacji).

5. Prace przyjmujemy WYŁĄCZNIE w pliku doc programu WORD.

6. Tabele przyjmujemy WYŁĄCZNIE w pliku xls programu EXCEL.

7. Wykresy przyjmujemy WYŁĄCZNIE w pliku xls programu EXCEL.

 

Nadesłane prace będą kierowane przez Radę Naukową działu Optyka – Nauka do niezależnych recenzentów, a ostateczną decyzję o akceptacji artykułu do druku lub o jego odrzuceniu podejmować będzie Rada.

W przypadku zakwalifikowania artykułu do druku, autor (pierwszy autor) otrzyma tekst do korekty, którą powinien wykonać w wyznaczonym terminie i odesłać pracę z poprawkami na adres wydawnictwa:

Redakcja „Optyki”
ul. Walecznych 36 lok. 1
03-916 Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redakcja „Optyki” zastrzega sobie prawo opatrzenia publikowanych prac komentarzem redakcyjnym oraz do wprowadzenia zmian redakcyjnych w tekście.

Należy pamiętać, że autorzy artykułów i badań doświadczalnych prowadzonych na ludziach powinni uzyskać zgodę Komisji Etycznej, a autorzy artykułów i badań doświadczalnych prowadzonych na zwierzętach powinni również uzyskać zgodę odpowiedniej komisji etycznej. Powyższe zgody należy dołączyć do materiałów przekazywanych do redakcji „Optyki”.

Na wszystkie pytania odpowie:

Magdalena Lis

Magdalena Lis
redaktor naczelna
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.